Användar- och medlemsvillkor för Ifrågasätt

Version 1.2, Publicerade: 2018-01-31

Villkor mellan Ifrågasätt Media Sverige AB, 559020-8624, nedan kallad Ifrågasätt, och den fysiska person som registrerar medlemskap i Ifrågasätt och dess tjänster, nedan kallad medlem.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i Ifrågasätt och dess tjänster. Ifrågasätt tillhandahåller tjänster och information för besökare och medlemmar. En del av tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla besökare men vissa tjänster såsom att skriva och kommentera m.fl. kan endast tillgodogöras eller nyttjas med ett medlemskap.

2. Användning

2.1 Tjänsterna ska endast användas för privat bruk eller då en skriftlig fullmakt finns för medlemmen att uttrycka sig för exempelvis ett företag, förening m.fl.

3. Medlemskap

3.1 Det är endast tillåtet att registrera ett (1) medlemskap per fysisk person.

3.2 Åldersgränsen är 16 år. Personer under 16 år kan beviljas ett medlemskap efter godkännande av målsman.

3.3 Medlemmen lämnar genom registrering samtycke till att använda sitt riktiga namn samt ort vid publicering på tjänsterna. Dessa uppgifter hämtas automatiskt från folkbokföringen och kan komma att uppdateras löpande av Ifrågasätt.

3.4 Den som vill bli medlem ska registrera de uppgifter som Ifrågasätt efterfrågar. Registrering leder till medlemskap för Ifrågasätts tjänst eller tjänster. Genom registreringen godkänner du villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras och att du därför med jämna mellanrum bör läsa igenom villkoren.

3.5 Allt material som publiceras av medlemmen via tjänsterna kan även innefatta automatisk publicering under andra tillämpliga webbplatser/medier som drivs av ägaren till Ifrågasätt eller dess samarbetspartners. Sådan information kan även användas för extern information och marknadsföring. Genom medlemskapet accepterar medlemmen att Ifrågasätt använder informationen som publicerats av medlemmen på sätt som anges ovan och någon ersättning ska inte utgå till medlemmen.

4. Samtycke för behandling av personuppgifter

4.1 Allmänt

4.1.1 Ifrågasätt och dess samarbetspartners behandlar medlemmens personuppgifter för att kunna erbjuda medlemmen en kommentars- samt intilliggande tjänster. Ifrågasätt behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa medlemmens identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av tjänsten, utföra kundanalyser, profilering, opinionsundersökningar samt för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt.

4.2 Behandling av personuppgifter

4.2.1 Genom att registrera sig hos Ifrågasätt lämnar medlemmen sitt samtycke till att Ifrågasätt med automatisk databehandling behandlar personuppgifter om medlemmen. Dels de uppgifter som lämnats och registrerats i samband med registreringen men också uppgifter som lämnas, registreras, samlats in eller publicerats via Ifrågasätts tjänster.

4.2.2 Genom att registrera sig hos Ifrågasätt lämnar medlemmen också sitt samtycke till eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t.ex. marknadsföring.

4.2.3 Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till medlemmen. Detta inkluderar bland annat personnummer, namn, kontaktuppgifter, information om medlemmens dator/enhet så som IP-adress, webbläsare mm, besökshistorik mm.

4.2.4 Ifrågasätt behandlar medlemmens personuppgifter i primärt två syften;

(i) Tillhandahållande av tjänsten

För att kunna tillhandahålla tjänsten för medlemmen, inklusive, men inte begränsat till, medlemmens möjlighet att kommentera via tjänsten.

(ii) Marknadsföring

För att direkt själva, eller via tredje part, eller för att möjliggöra för tredje part att, kunna rikta marknadsföring till medlemmen.

4.2.5 Ifrågasätt kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag, inklusive dotterbolag, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till Ifrågasätts kunder och samarbetspartners, så som tidningar som använder Ifrågasätts tjänster samt där du använt tjänsten, samt till våra utvalda partners för kundanalys, marknadsföring, profilering och identifiering. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Ifrågasätt värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna.

4.2.6 Medlemmen samtycker också till att Ifrågasätt överlåter rättigheterna enligt detta samtycke till Ifrågasätts samarbetspartners, kunder eller tredje part.

4.3 Återkallelse av samtycke och andra rättigheter

4.3.1 Medlemmen kan när som återkalla sitt samtycke för behandling av personuppgifter. För att återkalla sitt samtycke gällande nyttjande för marknadsföring kan medlemmen kontakta Ifrågasätt via account@ifragasatt.se. För att tillfullo återkalla sitt samtycke av behandling av personuppgifter behöver medlemmen avsluta sitt medlemskap hos Ifrågasätt. Detta sker genom att kontakta Ifrågasätt på account@ifragasatt.se.

4.3.2 Vid ett fullt återkallande av samtycke gällande behandling av personuppgifter och där med avslutande av sitt medlemskap hos Ifrågasätt kommer Ifrågasätt att genomföra en pseudonymisering av medlemmens kommentarer och annan liknande data för att möjliggöra en borttagning av medlemmens personuppgifter. Ifrågasätt kommer också kvarhålla en identifierare för att förhindra att medlemmens personnummer kan återregistreras. Identifieraren är skapad på ett sådant sätt att medlemmen inte kan identifieras med utgångspunkt från identifieraren.

4.3.3 Medlemmen har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör medlemmen. Ansökan, som skall ske skriftligen och undertecknas, skall skickas till Ifrågasätt Media Sverige AB, Box 940, 220 09 Lund. Ansökan kan också scannas och skickas till account@ifragasatt.se.

4.3.4 Medlemmen har också rätt begära att felaktiga eller felaktigt behandlade uppgifter rättas. Begäran om rättelse skickas till account@ifragasatt.se.

4.3.5 Ifrågasätt Media Sverige AB, 559020-8624, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och kan nås på Ifrågasätt Media Sverige AB, Box 940, 220 09 Lund, 040-370 360 eller info@ifragasatt.se.

5. Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

5.1 Medlemmen är själv ansvarig för det medlemmen skriver eller på annat sätt publicerar i tjänsterna och för att tjänsten används i enlighet med villkoren.

5.2 Medlemmen är själv ansvarig för att de personuppgifter som denne lämnar är korrekta och ansvarig för att kontakta Ifrågasätt om uppgifter ändras och behöver uppdateras.

5.3 Medlem som bryter mot medlemsvillkor eller svensk lag riskerar varning, avstängning eller uppsägning av medlemskap (se punkt 7 och 9).

5.4 Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja tjänsterna i sådant syfte eller på sådant sätt som nedan beskrivs.

(a) Att inte publicera kommersiella eller privata annonser via tjänsterna i syfte att tjäna pengar eller för att få andra fördelar. Detta inkluderar såväl köpes-, säljes- som andra typer av annonser.

(b) Att inte publicera eller sprida upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd.

(c) Att inte hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på hudfärg, ras, nationellt- eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

(d) Att inte uppvigla eller organisera brottslig verksamhet via tjänsterna.

(e) Att inte uppmana till, eller sprida sexuella bilder på barn eller länka till sådant innehåll.  

(f) Att inte använda alternativa konton eller någon annans konto. Det är inte heller tillåtet att posta inlägg via tjänsterna genom ett alternativt konto ifall man är avstängd från tjänsterna.

(g) Att inte trakassera, direkt eller förtäckt rikta hot eller personangrepp mot andra medlemmar eller personer.

(h) Att inte främja, uppmana eller genomföra narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes) via tjänsterna.

(i) Att inte sprida eller länka till skadlig kod, inklusive datavirus om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.

(j) Att inte efterfråga eller sprida uppgifter om personer med skyddade personuppgifter.

5.5 Medlemmen ansvarar för att inte bereda sig obehörig åtkomst i tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas.

5.6 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna. Medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling. Om lösenordet är förlorat eller om medlemmen har anledning att tro att lösenordet kan ha blivit känt för andra, ska detta utan oskäligt uppehåll anmälas. Ifrågasätt ska så snart som praktiskt möjligt efter att ha mottagit sådant meddelande spärra användarnamnet och därmed tillgång till tjänsterna eller förmedla ett nytt lösenord som meddelas medlemmen.

5.7 Ifrågasätt äger rätt till skadestånd på grund av medlemmens missbruk eller medlemmens agerande i strid med dessa medlemsvillkor.

6. Ifrågasätts ansvar och begränsningar

6.1 För att upprätthålla tjänsterna och kontrollera att medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor äger Ifrågasätt rätt, men har ej skyldighet, att granska information och data som medlemmen kommunicerar eller publicerar via tjänsterna. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som står i strid med vid varje tid gällande medlemsvillkor, svensk lag eller som kan utgöra grund för ansvar för Ifrågasätt eller kritik mot Ifrågasätt.

6.2 Ifrågasätt är skyldiga att ta bort publiceringar med det innehåll som räknas upp under punkt 5.4 enligt lag (1998:112) om ansvar över elektroniska anslagstavlor.

6.3 Ifrågasätts ambition är att hålla tjänsterna i drift dygnet runt. Avbrott kan emellertid förekomma på grund av fel, service eller uppgradering eller av annan anledning. Ifrågasätt tar inte något ansvar för tjänsternas tillgänglighet och är inte i något fall ersättningsskyldig för avbrott i tjänsterna och är inte heller ersättningsskyldig för andra brister i tjänsterna.

6.4 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet ska Ifrågasätt i skälig omfattning bistå medlemmen genom support via e-post: account@ifragasatt.se.

6.5 Ifrågasätt kan inte garantera innehållet eller ta ansvar för informationen som finns tillgänglig genom tjänsterna. Ifrågasätt bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig via tjänsterna. Ifrågasätt gör sitt bästa för att upprätthålla tjänsterna på bästa sätt. Ifrågasätt tar vidare inget ansvar för medlemmens eller andras användande av tjänsterna eller för information eller data som medlemmen eller andra registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.

6.6 Ifrågasätt ser till att på bästa sätt upprätthålla och säkerställa tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via tjänsterna. Ifrågasätt kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i medlemmens, Ifrågasätts eller andras tjänster.

7. Varning och avstängning

7.1 Varning. Vid mindre överträdelser kan Ifrågasätt eller dess samarbetsparters varna medlemmen och begära att medlemmen inom skälig tid vidtar åtgärder.

7.2 Avstängning. Vid upprepade varningar eller vid grövre regelbrott mot dessa villkor äger Ifrågasätt eller dess samarbetspartners rätt att stänga av en medlem temporärt från hela eller delar av tjänsten. Avstängningen kan vara upp till en månad i taget. Eventuella krediter eller betalade tjänster återbetalas ej.

7.3 Vid särskilt allvarliga brott mot medlemsvillkor äger Ifrågasätt eller dess samarbetsparters rätt att omedelbart, under längre tid än en månad eller för all framtid, stänga av medlemmen från hela eller delar av tjänsterna. Eventuella krediter eller betalade tjänster återbetalas ej.

7.4 Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i avstängning.

7.5 Medlemmar som motarbetar den fria debatten via tjänsten, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag kan bli avstängda.

7.6 Underåriga medlemmar (under 16 år) som saknar målsmans tillstånd kommer att stängas av.

7.7 Medlemmar som publicerar inlägg på tjänsterna under annan persons identitet kommer att stängas av och eventuellt polisanmälas.

8. Personkontroll

8.1 Vid registrering och löpande under användningen av tjänsterna kan Ifrågasätt genomföra personkontroller av användaren för att säkerställa att användarens namn, ort samt eventuella andra uppgiva uppgifter är korrekta och uppdaterade.

9. Medlemskapets giltighetstid, förändring och uppsägning

9.1 Medlemskapet gäller tills vidare. Medlem kan säga upp medlemskap genom att kontakta supporten via e-postadressen account@ifragasatt.se. Eventuella krediter eller betalade tjänster återbetalas ej vid uppsägning av medlemskapet.

9.2 Om medlemmen uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder tjänsterna under en längre period (12 månader) äger Ifrågasätt rätt att upphöra medlemskapet utan föregående meddelande. Eventuella krediter eller betalade tjänster återbetalas ej.

9.3 Ifrågasätt äger rätt att ensidigt ändra medlemsvillkor.

9.4 Ifrågasätt äger rätt att vid brott mot medlemsvillkor säga upp medlemskap.

10. Samarbete med polis och andra myndigheter

10.1 Ifrågasätt ska inte för någon yppa och även hindra att andra får tillgång till uppgifter om medlemmen som Ifrågasätt har annat än vad som nämns i dessa villkor. Detta gäller dock inte om Ifrågasätt med stöd av dessa medlemsvillkor eller lag har rätt eller skyldighet att ge sådan information och/eller uppgifter om medlemmen vidare till andra, t.ex. polis eller annan myndighet.

11. Överlåtelse av medlemskap

11.1 Eftersom medlemskap är personligt kan medlem inte överlåta det till tredje part. Ifrågasätt äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter avseende tjänster till tredje part.

12. Överlåtelse av avtal

12.1 Ifrågasätt äger rätt att överlåta det avtal som detta medlemskap utgör mellan medlem och Ifrågasätt till tredje part.

13. Lagval och tvistelösning

13.1 På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Oenighet om tolkning eller genomförande av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar. Kan parterna inte komma överens ska oenigheten lösas vid allmän domstol. Tvister ska i första instans avgöras av Malmö tingsrätt.